1. Definities

1.1 Wij/ons: Coachingplanet, met zetel te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 58/59, KBO n° 0899 076 172, E-mail: info@coachingplanet.be/coachingplanet, Tel: +32 (0) 497 40 25 00.

1.2 U: Een klant die wenst deel te nemen aan onze Opleidingen.

1.3 Klant Consument U bent natuurlijke persoon en wenst deel te nemen aan onze Opleidingen voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

1.4 Klant Niet -Consument U bent rechtspersoon, of u bent natuurlijke persoon en wenst deel te nemen aan onze Opleidingen voor doeleinden die hoofdzakelijk binnen uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

1.5 Website localhost/coachingplanet

1.6 Registratie Uw registratie op onze Website volgens de registratieprocedure bedoeld in artikel 3.

1.7 Opleidingen De opleidingen die Wij aanbieden via onze Website.

1.8 Inschrijving Uw inschrijving voor één van onze Opleidingen.

2. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze relatie vanaf Uw Registratie (tijdens het afrekenproces) op onze Website. Via deze Registratie bevestigt U kennisname en akkoord met deze algemene voorwaarden. Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden periodiek te wijzigen en zullen U voorafgaand aan een eventuele wijziging hiervan in kennis stellen via de Website en/of per e-mail. U wordt geacht deze wijzigingen te aanvaarden op het ogenblik van Uw eerste Inschrijving na deze kennisgeving.

3. Registratie. Om te kunnen Inschrijven op één van onze Opleidingen, dient U zich tijdens de inschrijving te Registreren. U mag zich slechts eenmaal Registreren en ontvangt daarbij van ons unieke logingegevens. U bent persoonlijk en exclusief aansprakelijk voor de gevolgen van een verlies en/of een aanwending door derden van deze unieke logingegevens. Wij rekenen erop dat U tijdens de Registratie actuele, volledige en correcte persoonsgegevens opgeeft en dat U ons voorafgaand aan elke nieuwe Inschrijving schriftelijk op de hoogte zal stellen van eventuele wijzigingen. Op deze persoonsgegeven zijn onze privacy voorwaarden van toepassing, die U terugvindt in artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

4. Aanbod. De omschrijving van onze Opleidingen op onze Website geschiedt bij wijze van illustratie. De concrete inhoud van onze Opleidingen kan afwijken van deze omschrijving.

5. Prijzen en betaling. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Website, worden onze prijzen geacht te zijn vermeld in EURO, exclusief BTW. De betaling gebeurt online voorafgaand aan de Inschrijving. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van online betalingsmiddelen, tenzij in het geval van onze eigen opzettelijke fout of bedrog.

6. Inschrijving en herroepingsrecht. Uw Inschrijving is bindend. In het geval U een Inschrijving eenzijdig annuleert, hebben wij recht een annulatievergoeding, die forfaitair begroot wordt op 35% van de overeengekomen prijs (incl. BTW). Bent U een Klant Consument, en heeft de Opleiding waarvoor U hebt Ingeschreven nog niet plaatsgevonden binnen de herroepingstermijn, dan hebt U in afwijking van het voorgaande recht om binnen een termijn van 14 dagen volgend op uw Inschrijving zonder opgave van redenen de Inschrijving kosteloos te herroepen. De herroepingsinstructies en het modelformulier voor de herroeping vindt U hier. U kan hier het modelformulier voor de herroeping online invullen. Het herroepingsrecht staat niet open voor Klanten Niet –Consumenten. Klant –Consumenten die eenzijdig annuleren na het verstrijken van de herroepingstermijn zijn eenzelfde annulatievergoeding verschuldigd.

7. Levering. Wij behouden ons het recht voor om de datum van onze Opleidingen te verschuiven in het licht van het aantal ingeschreven deelnemers. Deze datum maakt bijgevolg geen essentiële voorwaarde uit van onze overeenkomst en een verschuiving van deze datum kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van onze overeenkomst.

8. Aansprakelijkheid. Wij engageren ons om U op professionele wijze en naar best vermogen een gedegen inzicht te verschaffen in het voorwerp van onze Opleidingen. Wij dragen evenwel geen verantwoordelijk voor Uw eventuele toepassingen van deze inzichten in Uw dagdagelijkse praktijk, ook al zou het een letterlijke toepassing betreffen van de inhoud van onze Opleidingen en/of de bijhorende documentatie.

9. Documentatie. Wij zijn en blijven exclusief houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de documentatie die Wij tijdens of naar aanleiding van onze Opleidingen ter beschikking stellen. Deze documentatie wordt enkel aan U ter beschikking gesteld. U mag deze documentatie niet overdragen aan derden. U mag deze documentatie niet exploiteren voor eigen rekening.

10. Privacy Voorwaarden. Indien U zich op onze Website registreert, verklaart U zich akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens op de hierna beschreven wijze en voor de hierna beschreven doeleinden. Concreet zullen Wij de volgende persoonsgegevens verwerken: identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, …), elektronische identificatiegegevens (IP-adressen, cookies, …), persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, …), bankgegevens (rekeningnummer of betaalmethode). Uw persoonsgegevens worden verwerkt om onze dienstverlening mogelijk te kunnen maken, onze klantenadministratie te verzorgen, onze algemene werking te verbeteren, reclame en promotie te maken voor onze dienstverlening en om een onderzoek naar klachten of fraude te kunnen voeren. Deze persoonsgegevens zullen door ons, of in onze opdracht, worden opgeslagen in een centraal bestand dat wordt bewaard op onze maatschappelijke zetel. De verwerking van deze persoonsgegevens zal voortduren zolang Uw Registratie op onze Website bestaat. Op eenvoudig verzoek, en zonder bijkomende kosten, hebt U het recht om Uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te laten verwijderen.

11. Restbepalingen. Behoudens in zoverre en in de mate strijdig met dwingend recht, gelden in het geval van een geschil, de gegevens die automatisch worden geregistreerd door onze soft –en hardwaresystemen, evenals de papieren uitprint van die gegevens, tot bewijs van het tegendeel. Onze relatie wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. Onze eventuele geschillen worden uitsluitend behandeld door de rechtbank van koophandel te Antwerpen, tenzij U een Klant –Consument bent, in welk geval deze geschillen uitsluitend worden behandeld door het vredegerecht van het kanton, of de rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement, van Uw woonplaats. Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere bepalingen niettemin onverkort van kracht en zal de getroffen bepaling toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.